Biomethaan

De injectie van lokaal opgewekt biomethaangas is bezig aan een opmars. Net als bij hernieuwbare stroom van windmolens en zonnepanelen zorgt ook deze duurzame techniek voor schone energie.

Wat is biomethaan?

Biomethaan is gezuiverd biogas. Door biomassa (organisch afval, mest of slib) te vergisten, verkrijg je eerst biogas dat voor ongeveer 60 procent uit methaan bestaat. Omdat dat percentage te laag is voor gebruik op onze aardgasnetten, wordt het extra gezuiverd tot een gehalte van minstens 97,5 procent methaan. Dat gas noemen we biomethaan en is voldoende zuiver om te worden geïnjecteerd op het gasnet.

Productieproces

Het productieproces van biomethaan in vogelvlucht.

Voordelen

Biomethaan is een duurzaam alternatief voor aardgas en speelt straks een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Biomethaan heeft gelijkaardige eigenschappen als aardgas en kan zonder problemen geïnjecteerd worden in het bestaande gasnet. De toestellen bij de bewoners thuis hoeven niet aangepast te worden.

Meer informatie over de voordelen van biomethaan vind je op Green Gas Platform.

De biomethaaninjectiecabine aangesloten op het Fluviusnetwerk

In Vlaanderen zijn intussen al drie van zulke biomethaaninjectiecabines actief terwijl verschillende andere sites volop bezig zijn aan de voorbereiding ervan.

De drie actieve biomethaaninjectiecabines in Antwerpen, Beerse en Dendermonde produceren jaarlijks voldoende gas om meer dan 835 gezinnen in hun gasverbruik te voorzien (ongeveer 14 200 MWh/jaar).

Niettemin willen we dat aanbod verder uitbreiden in de toekomst. Daarom werken we intussen aan nieuwe biomethaaninjectiecabines in Vlaanderen.

Wat moet ik weten voor ik start met een biomethaaninjectiecabine?

Lokaal geproduceerd biomethaan is een circulaire en hernieuwbare brandstof. Het productieproces, het vergisten van biomassa, is matuur en relatief eenvoudig.

Kwaliteitseisen biomethaan

Biomethaan is pas compatibel met aardgas als het voldoende gezuiverd is van CO2. We stellen daarbij een zuiverheidsgraad van minstens 97,5 procent voorop. Daarnaast zijn er echter nog andere kwaliteitsvereisten. Je vindt ze in het Synergrid-document G8/01.

Welke en hoeveel biomassa heb je nodig om biomethaan te produceren?

Als distributienetbeheerder is Fluvius niet gespecialiseerd in de energetische inhoud van biomassa. Biogas-e heeft als kennisbureau echter wel de nodige expertise in de productie van biogas en biomethaan uit vergisting. Op hun website vind je bijkomende info over de productie van biomethaan.

Hoe injecteer ik biomethaan op het aardgasnet?

Een biomethaaninjectiecabine wordt rechtstreeks aangesloten op het middendruknet (1 tot 15 bar druk). Vlaanderen beschikt over meer dan 10 000 kilometer van dat middendruknet. De kans dat er een middendrukleiding in jouw buurt ligt, is dus reëel.

Waaruit bestaat een injectieaansluiting?

Een biomethaaninjectieaansluiting bestaat uit een injectiecabine die geplaatst wordt tussen de opwerk- of zuiveringsinstallatie en het gasnet. Die cabine bevat een volcontinue kwaliteitscontrole met retoursturing, een drukregelinstallatie, een gasmeetinstallatie (gasmeter, VHI en telelezingsmodule) en een odorisatie-installatie (toevoeging van geurstof aan het gas).   
Verder maakt de dienstleiding (de leiding tussen het middendruknet en de injectiecabine) deel uit van de aansluitofferte. De geraamde kosten van zo’n injectiecabine ligt tussen de 150 000 en de 250 000 euro, afhankelijk van het injectiedebiet en de uitbatingsdruk van het gasnet. De kosten voor de aansluiting en de netuitbreiding zijn te raadplegen in de door de VREG goedgekeurde tarieven.

Injectiecabine biomethaan

Ik heb interesse in een biomethaaninjectiecabine

En kom te weten of de locatie van jouw bedrijf zich leent voor de injectie van biomethaan op een gasnet in je buurt.

Veelgestelde vragen over biomethaan

Is biomethaan een groene brandstof?

Ja. Hoewel bij de verbranding van biomethaan ongeveer evenveel CO2 vrijkomt als bij de verbranding van aardgas, vermijden we de uitstoot van broeikasgassen (CO2 en methaan) die bij het natuurlijke afbraakproces van biomassa (organisch afval, mest of slib) gewoon in de atmosfeer zouden terechtkomen. Wetende dat methaan als broeikasgas meer dan dertig keer slechter is dan CO2, kunnen we stellen dat biomethaan wel degelijk een groene brandstof is.

Kan biomethaan een negatieve uitstoot genereren?

Ja. Wanneer biomethaan wordt geproduceerd uit mest, vermijden we de natuurlijke uitstoot van methaan. Bij de verbranding van het biomethaan komt enkel CO2 vrij. Methaan is als broeikasgas meer dan 30 keer slechter dan CO2.

Kan biomethaan ons huidig gasverbruik vergroenen?

Ja. We beschikken over voldoende biomassa (organisch afval, mest of slib) om meer dan 10 procent van ons huidig huishoudelijk gasverbruik te vervangen. Als we samen ons gasverbruik verder doen dalen, kunnen we meer klassiek, fossiel gas vervangen door biomethaan, bijvoorbeeld door middel van een hybride warmtepomp.

Uit welke biomassa kunnen we biomethaan halen?

Biomethaan kan gehaald worden uit elk type biomassa. In Vlaanderen gebruiken we daarvoor nu al GFT-afval en slib van afvalwater. Maar ook ander biologisch afval, zoals mest en oogstresten, leent zich uitstekend voor de productie van biomethaan.

Kan ik zelf biomethaan kopen om mijn verbruik te vergroenen?

Neen. Momenteel is de productie van biomethaan in Vlaanderen nog te beperkt om door energieleveranciers te worden verhandeld aan particulieren. We hopen echter dat de productie in de toekomst sterk toeneemt, waardoor biomethaan ook voor gewone klanten een alternatief vormt voor klassiek, fossiel aardgas.

Wie kan biomethaan produceren?

Om biomethaan op een rendabele wijze te produceren, heb je een grote hoeveelheid biomassa nodig en voldoende ruimte voor alle technische onderdelen.