Aanpassen aan een veranderend klimaat

Een veranderend klimaat doet ons anders nadenken over hoe we omspringen met water. Ondanks dat er in ons land meer dan voldoende water valt om in al onze noden te voorzien, is de Vlaamse bodem één van de droogste in Europa.
Daarnaast hebben we ook te kampen met grotere extremen in ons weer. Naast ongeziene wolkbreuken krijgen we almaar vaker te kampen met langere periodes van droogte. Gelukkig hebben we bij Fluvius een plan.

Drinkwaterverbruik doen dalen

Eerst en vooral is het belangrijk om verstandiger om te springen met het drinkwater dat voorhanden is. Het is bijvoorbeeld niet nodig om voor elke toepassing in en rond het huis drinkwater te gebruiken. Toiletten doorspoelen, de tuin sproeien of de wasmachine laten draaien kan net zo goed met regenwater. Fluvius biedt daarom premies aan om gezinnen en lokale overheden bewust te laten kiezen voor regenwaterputten, en sensibiliseren we over slim gebruik van drinkwater. Ook de digitale watermeter heeft hierin een rol te spelen. Hoewel we die niet zelf plaatsen, engageren we ons door de uitrol ervan samen te laten plaatsvinden met onze digitale energiemeters. We zijn er namelijk van overtuigd dat een beter inzicht op je verbruik helpt om slimmer om te springen met water.

Infiltratie

Sinds de uitvinding van de dakgoot was riolering er vooral op gericht om regenwater zo snel mogelijk af te voeren.
Nu de verharding van de Vlaamse grond uit de hand dreigt te lopen, beseffen we echter dat te weinig water nog de kans krijgt om de bodem te infiltreren en de grondwaterspiegel aan te vullen.
Daarom bekijken we bij de aanleg van nieuwe riolen – of bij de ombouw van bestaande – waar het haalbaar is om het regenwater langer ter plaatse te houden in bijvoorbeeld een spaarbekken of een wadi om dan vertraagd te laten infiltreren.
Bovendien kunnen die buffers in bepaalde gevallen ook dienen als reservevoorraad in periodes van droogte.

Een bufferbekken houdt regenwater langer ter plaatse.

Gescheiden riolering

Wadi’s of spaarbekkens kun je vanzelfsprekend niet laten volstromen met vuil afvalwater. Dus zetten we bij Fluvius vol in om al onze klanten te voorzien van een rioolaansluiting (of, waar dit niet kan, een individueel afvalwatersysteem) en leggen we in geval van nieuwe stelsels enkel nog gescheiden riolering aan. Die zorgt ervoor dat vuil water door andere buizen stroomt dan hemelwater. Zo wordt het regenwater niet alleen veel bruikbaarder voor hergebruik en infiltratie, een gescheiden riolering helpt ook de efficiëntie van waterzuivering door het afvalwater niet nodeloos aan te lengen.

Foto bron: www.maxvandaag.nl

Een wadi is een kunstmatige glooiing waarin het regenwater kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd

Hergebruik van afvalwater

Momenteel wordt gezuiverd afvalwater geloosd in onze waterlopen. Dat water kan echter gerecupereerd worden om onze toekomstige tekorten aan ruw water (onbehandeld water) aan te vullen. Daarnaast moeten we ook de debieten van onze stromen en rivieren in het oog houden. Zo zou het bijvoorbeeld onverantwoord zijn om gezuiverd water op te nemen in onze circulaire keten, wanneer dat nodig is om kwetsbare waterlopen aan te vullen bij droge periodes.
Niettemin zou de recyclage van 25 procent van al ons gezuiverd water 40 procent van onze dagelijkse tekorten aan ruw water kunnen invullen tegen 2070. Een doel waar we graag onze schouders onder zetten.

Digitalisering en automatisering

Ten slotte richten we ons ook op de digitalisering van onze rioleringen. Door het gebruik en de werking van ons netwerk grondig te monitoren en die gegevens te koppelen aan bijvoorbeeld weersvoorspellingen en neerslagmodellen, zullen we onze investeringen nog beter kunnen richten en onze buffers slimmer kunnen aansturen.
Maar de verworven data kan ook nuttig zijn voor anderen. Daarom willen we alle gekende informatie ter beschikking stellen van gebruikers van het stelsel, partners vóór en achter ons in de keten en eventuele derde partijen. Zo kunnen we samenwerken om de effecten van intense neerslag binnen de perken te houden of bewoners tijdig te waarschuwen van risico op overstroming.