Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

We leven in tijden waarbij iedereen stilstaat bij de manier waarop je je omgeving en de planeet beïnvloedt. Ook Vlaanderen wil vooruit en kiest resoluut het pad naar verduurzaming, naar een schoner milieu en een sterkere samenleving.

Bij Fluvius beseffen we dat we hierin een cruciale rol te vertolken hebben. Als netbedrijf voor elektriciteit, aardgas, warmte, openbare verlichting, riolering en telecom is het aan ons om onze regio een flinke doorstart te helpen maken op al deze vlakken. Zo dragen we bij aan schonere lucht, properdere waterlopen, meer werkgelegenheid, duurzame gemeenschappen, minder energiearmoede en nog veel meer.

In het bedrijfsleven heet de toepassing daarvan maatschappelijk verantwoord ondernemen, kortweg MVO. Bij Fluvius dragen we dat in ons DNA en dragen we het ook uit naar de wereld om ons heen. We zijn ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid en onze plicht is die levensbelangrijke taak op te nemen en uit te voeren in ieder aspect van wat we doen. Enkel zo stellen we onszelf, onze klanten, de steden en gemeenten en heel Vlaanderen in staat de stappen te zetten die nodig zijn om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Als we bij Fluvius over MVO spreken, focussen we op vier belangrijke pijlers:

De energietransitie

Wagen elektrisch laden op het werk

In de huidige tijden zijn we allemaal genoodzaakt om anders over energie te denken. Dus bekijken we hoe we met heel Vlaanderen minder kunnen verbruiken én gaan we actief op zoek naar alternatieve en hernieuwbare energiebronnen die zowel meteen toepasbaar zijn of in de verdere toekomst mogelijkheden bieden.

Meer over de energietransitie

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Omdat het veranderende klimaat meer en meer zijn impact laat voelen, moeten we rekening houden met hevigere buien en langere periodes van droogte.
Dus richten we ons rioleringsstelsel slimmer in en komen we met oplossingen voor duurzamer watergebruik.
 

Meer over klimaatadaptatie

Data en digitalisering

Mijn Fluvius verbruik overzicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet mogelijk zonder de data om alle inspanningen te ondersteunen en naar nog hogere niveaus van efficiëntie te dragen. Maar we stellen die gegevens ook ter beschikking van klanten en partners om hun ideeën voor een duurzamere wereld alle ruimte te geven om te groeien.

Meer over data en digitalisering

Duurzaam werken

Een Fluvius-medewerkster is aan het werk op kantoor, met op de achtergrond een foto vol bomen.

Ten slotte ijveren we ook binnen ons eigen bedrijf naar almaar meer duurzaamheid. Daarbij beperken we ons niet alleen tot de zonnepanelen op onze daken of de vergroening van ons wagenpark. We trekken ook resoluut de kaart van circulaire economie en sporen onze partners aan hetzelfde te doen.

Meer over duurzaam werken

Op al deze manieren vertolken we onze rol als promotor, motivator en katalysator in het Vlaamse streven naar klimaatneutraliteit. Wil je meer details over hoe we dat alles concreet aanpakken? Klik snel door naar de afzonderlijke pagina’s

Een hart voor elkaar

Naast onze ecologische voetafdruk, draagt Fluvius nog op tal van andere manieren bij aan een betere wereld. Zo bestrijden we vanuit onze positie als sociale energieleverancier de energie-armoede, helpen we steden en gemeenten hun gebouwen energiezuiniger te maken en zamelen we elk jaar heel wat centen in voor De Voedselbanken en voor Kom op tegen Kanker.
Daarnaast bouwen we ook actief mee aan het welzijn van onze medewerkers door onder meer te streven naar een Great Place to Work, door hen via thuiswerk te helpen bij een betere balans tussen werk en privé, of door hen met professionele ondersteuning nog meer aan het sporten te krijgen.

Onze duurzame beloftes

We streven naar tevreden klanten

We gaan voor een zo hoog mogelijke klantentevredenheid. Dat doen we door onze werkprocessen steeds verder te finetunen en onze medewerkers alle nodige ondersteuning te bieden.

We handelen op een ethische manier

In ons Ethisch Charter staat uitgestippeld welk gedrag aanvaardbaar en wenselijk is voor onze medewerkers en externe partners. We tolereren uiteraard geen enkele vorm van corruptie of omkoping bij onze leidinggevenden en medewerkers. Hiervoor passen we de nodige maatregelen toe, zowel preventief als correctief.

We hebben een onafhankelijke procedure in het leven geroepen om inbreuken op de ethische principes te melden, te onderzoeken, af te handelen en eventueel te bestraffen. De regeling is laagdrempelig en we communiceren er intern én extern over. Wie een inbreuk meldt, kan erop rekenen dat zijn of haar integriteit altijd en overal gegarandeerd is.

We beschermen de privacy van al onze betrokkenen

De privacy van al onze betrokkenen – klanten, leveranciers, medewerkers, externe partners – beschermen is een topprioriteit. Dat geldt uiteraard ook voor alle data die we tijdens onze activiteiten verzamelen en verwerken.

We passen de principes van deugdelijk bestuur toe

We voeren een duurzaam financieel beleid

Het is cruciaal dat ons algemene financiële beleid onze doelstellingen op het vlak van duurzaamheid ondersteunt. We communiceren eerlijk, tijdig en volledig over onze financiële prestaties.

We tolereren geen discriminatie

Altijd en overal respecteert Fluvius de mensenrechten, binnen en buiten ons werkingsgebied. Op de werkvloer gaan we voor de juiste persoon op de juiste plaats. Los van geslacht, afkomst, huidskleur, overtuiging, seksuele geaardheid, lichamelijke of andere beperkingen ...

Meer nog, we streven naar een weerspiegeling van onze diverse maatschappij binnen onze organisatie. Elke medewerker krijgt evenveel kansen om zich te ontwikkelen en op te klimmen.

We waken over veiligheid en gezondheid

Werken in veilige en gezonde omstandigheden is een must voor onze medewerkers én onderaannemers. Ons streefdoel is nul ongevallen. Ook omwonenden en alle andere externe partners kunnen rekenen op strikte veiligheidsmaatregelen en -procedures.

Naast fysieke gezondheid zetten we ook alles op alles voor het mentale welzijn van onze medewerkers.

Op het vlak van veiligheid en continuïteit laten we niets aan het toeval over. Daarom beschikken we over een crisisherstelplan en crisismanagementsysteem.

We zetten in op eerlijke arbeidsrelaties

Geloofwaardige, respectvolle en eerlijke werkrelaties dragen in sterke mate bij tot een aangename werkomgeving waar medewerkers zich thuisvoelen. Sociaal overleg krijgt daarom alle kansen binnen Fluvius, zowel formeel (Ondernemingsraad, Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, Overlegcomités, lokale syndicale afvaardigingen en vertegenwoordiging van de kaderleden) als informeel.

We dragen zorg voor het milieu en het klimaat

Fluvius onderteunt de transitie naar een koolstofarm en decentraal energiesysteem in Vlaanderen. Maar ook als bedrijf dragen we ons steentje bij om onze ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot te verkleinen. Daarvoor treffen we maatregelen op het vlak van gebouwenbeheer, mobiliteit en rationeel verbruik van energie en grondstoffen. Waar mogelijk zetten we ook mee onze schouders onder initiatieven om de lokale biodiversiteit te beschermen.

Bij Fluvius dragen we zorg voor het klimaat en het milieu

We beperken de afvalstromen van onze activiteiten tot het minimum en zetten waar mogelijk in op hergebruik en recyclage van materialen. Zo gaan we verspilling tegen.

We kopen maatschappelijk verantwoord in

Binnen ons aankoopbeleid voor goederen, werkzaamheden, diensten en ict nemen we criteria als duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid mee in rekening. Potentiële leveranciers worden hierop gescreend. Laat de regelgeving het toe, dan nemen we deze criteria ook op in de selectie- en gunningscriteria van aankoopdossiers.

We zetten partnerships op rond mvo

Om de duurzaamheid van onze processen verder te bevorderen, staan we open voor samenwerkingsverbanden met externe partijen, waaronder spelers uit de sociale economie.

We steunen goede doelen

Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen we door een aantal goede doelen structureel te ondersteunen. Onze medewerkers worden hier maximaal bij betrokken.

Lees meer over de goede doelen die we steunen.

Zo krijgt ons duurzaamheidsbeleid vorm

Gedeelde verantwoordelijkheid

De ultieme verantwoordelijkheid voor ons duurzaamheidsbeleid ligt bij de raad van bestuur. Die delegeert de dagelijkse verantwoordelijkheid voor en de uitrol van acties aan het managementcomité. Elke directie is verantwoordelijk voor de acties binnen haar eigen domein.

Onze MVO Board coördineert relevante acties, doet aanbevelingen aan het managementcomité en rapporteert aan de raad van bestuur. Alle geledingen van de organisatie zijn in dit orgaan vertegenwoordigd.

Prioriteiten op basis van reële noden

Om onze beleidsprioriteiten te bepalen, houden we de vinger aan de pols bij iedereen die bij onze werking betrokken is. Daarbovenop houden we een vinger aan de pols welke mvo- en duurzaamheidsthema’s urgent en actueel zijn. We stellen meetbare doelstellingen en concrete ambities voorop, waaraan we de behaalde resultaten toetsen.

Transparante communicatie

Naast financiële en operationele resultaten komen in ons jaarverslag ook onze realisaties op duurzaamheidsvlak aan bod. Over specifieke acties communiceren we ook ad hoc naar de verschillende betrokkenen.

Meer weten?

Lees ook Fluvius - Goede doelen en De Voedselbanken

Infographic over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij Fluvius