Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij Fluvius: zo pakken we het aan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij Fluvius: zo pakken we het aan

Fluvius is sterk verankerd in de samenleving. We voelen ons dus ook verantwoordelijk. Daarom zit duurzaamheid ingebakken in alles wat we doen: van energie-efficiënte gebouwen over vergroening van ons wagenpark tot minder hinder bij graafwerken.

Hoe we ons engageren

Enerzijds zijn we verantwoordelijk voor de impact van onze activiteiten op de maatschappij. Anderzijds kunnen we zelf actief bijdragen aan oplossingen voor concrete problemen. Vanuit dat dubbele besef engageren we ons om:

  • ethische, milieu- en sociale aspecten altijd mee in rekening te nemen, zowel voor strategische beslissingen als in onze dagelijkse werking.
  • onze bedrijfswaarden – sterker samen, gedreven door vakmanschap, de klant centraal, engagement en respect – als toetssteen te gebruiken voor ons duurzaamheidsbeleid.
  • de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties mee te helpen realiseren.
  • alle belanghebbenden – klanten, leveranciers, medewerkers, externe partners … – zo nauw mogelijk te betrekken bij onze werking. Daarvoor communiceren we intern en extern over onze acties rond duurzaamheid en de resultaten ervan.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe we ons engageren

Fluvius is SDG Voice 2021: samen geconnecteerd voor een duurzame energietoekomst!

Fluvius, de acht andere elektriciteits- en gasnetbeheerders (DNB's en TNB's) in België, en hun federatie Synergrid, zijn overtuigd van de noodzaak om op een inclusieve en positieve manier te evolueren naar groenere en betaalbare energie die ook een bron van werkgelegenheid en welvaart zal zijn.

Lees meer over ons ambassadeurschap.

Onze duurzame beloftes

We streven naar tevreden klanten

We gaan voor een zo hoog mogelijke klantentevredenheid. Dat doen we door onze werkprocessen steeds verder te finetunen en onze medewerkers alle nodige ondersteuning te bieden.

We handelen op een ethische manier

In ons Ethisch Charter staat uitgestippeld welk gedrag aanvaardbaar en wenselijk is voor onze medewerkers en externe partners. We tolereren uiteraard geen enkele vorm van corruptie of omkoping bij onze leidinggevenden en medewerkers. Hiervoor passen we de nodige maatregelen toe, zowel preventief als correctief.

We hebben een onafhankelijke procedure in het leven geroepen om inbreuken op de ethische principes te melden, te onderzoeken, af te handelen en eventueel te bestraffen. De regeling is laagdrempelig en we communiceren er intern én extern over. Wie een inbreuk meldt, kan erop rekenen dat zijn of haar integriteit altijd en overal gegarandeerd is.

We beschermen de privacy van al onze betrokkenen

De privacy van al onze betrokkenen – klanten, leveranciers, medewerkers, externe partners – beschermen is een topprioriteit. Dat geldt uiteraard ook voor alle data die we tijdens onze activiteiten verzamelen en verwerken.

We passen de principes van deugdelijk bestuur toe

We voeren een duurzaam financieel beleid

Het is cruciaal dat ons algemene financiële beleid onze doelstellingen op het vlak van duurzaamheid ondersteunt. We communiceren eerlijk, tijdig en volledig over onze financiële prestaties.

We tolereren geen discriminatie

Altijd en overal respecteert Fluvius de mensenrechten, binnen en buiten ons werkingsgebied. Op de werkvloer gaan we voor de juiste persoon op de juiste plaats. Los van geslacht, afkomst, huidskleur, overtuiging, seksuele geaardheid, lichamelijke of andere beperkingen ...

Meer nog, we streven naar een weerspiegeling van onze diverse maatschappij binnen onze organisatie. Elke medewerker krijgt evenveel kansen om zich te ontwikkelen en op te klimmen.

We waken over veiligheid en gezondheid

Werken in veilige en gezonde omstandigheden is een must voor onze medewerkers én onderaannemers. Ons streefdoel is nul ongevallen. Ook omwonenden en alle andere externe partners kunnen rekenen op strikte veiligheidsmaatregelen en -procedures.

Naast fysieke gezondheid zetten we ook alles op alles voor het mentale welzijn van onze medewerkers.

Op het vlak van veiligheid en continuïteit laten we niets aan het toeval over. Daarom beschikken we over een crisisherstelplan en crisismanagementsysteem.

We zetten in op eerlijke arbeidsrelaties

Geloofwaardige, respectvolle en eerlijke werkrelaties dragen in sterke mate bij tot een aangename werkomgeving waar medewerkers zich thuisvoelen. Sociaal overleg krijgt daarom alle kansen binnen Fluvius, zowel formeel (Ondernemingsraad, Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, Overlegcomités, lokale syndicale afvaardigingen en vertegenwoordiging van de kaderleden) als informeel.

We dragen zorg voor het milieu en het klimaat

Fluvius onderteunt de transitie naar een koolstofarm en decentraal energiesysteem in Vlaanderen. Maar ook als bedrijf dragen we ons steentje bij om onze ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot te verkleinen. Daarvoor treffen we maatregelen op het vlak van gebouwenbeheer, mobiliteit en rationeel verbruik van energie en grondstoffen. Waar mogelijk zetten we ook mee onze schouders onder initiatieven om de lokale biodiversiteit te beschermen.

Bij Fluvius dragen we zorg voor het klimaat en het milieu

We beperken de afvalstromen van onze activiteiten tot het minimum en zetten waar mogelijk in op hergebruik en recyclage van materialen. Zo gaan we verspilling tegen.

We kopen maatschappelijk verantwoord in

Binnen ons aankoopbeleid voor goederen, werkzaamheden, diensten en ict nemen we criteria als duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid mee in rekening. Potentiële leveranciers worden hierop gescreend. Laat de regelgeving het toe, dan nemen we deze criteria ook op in de selectie- en gunningscriteria van aankoopdossiers.

We zetten partnerships op rond mvo

Om de duurzaamheid van onze processen verder te bevorderen, staan we open voor samenwerkingsverbanden met externe partijen, waaronder spelers uit de sociale economie.

We steunen goede doelen

Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen we door een aantal goede doelen structureel te ondersteunen. Onze medewerkers worden hier maximaal bij betrokken.

Lees meer over de goede doelen die we steunen.

Zo krijgt ons duurzaamheidsbeleid vorm

Gedeelde verantwoordelijkheid

De ultieme verantwoordelijkheid voor ons duurzaamheidsbeleid ligt bij de raad van bestuur. Die delegeert de dagelijkse verantwoordelijkheid voor en de uitrol van acties aan het managementcomité. Elke directie is verantwoordelijk voor de acties binnen haar eigen domein.

Onze MVO Board coördineert relevante acties, doet aanbevelingen aan het managementcomité en rapporteert aan de raad van bestuur. Alle geledingen van de organisatie zijn in dit orgaan vertegenwoordigd.

Prioritieiten op basis van reële noden

Om onze beleidsprioriteiten te bepalen, houden we de vinger aan de pols bij iedereen die bij onze werking betrokken is. Daarbovenop houden we een vinger aan de pols welke mvo- en duurzaamheidsthema’s urgent en actueel zijn. We stellen meetbare doelstellingen en concrete ambities voorop, waaraan we de behaalde resultaten toetsen.

Transparante communicatie

Naast financiële en operationele resultaten komen in ons jaarverslag ook onze realisaties op duurzaamheidsvlak aan bod. Over specifieke acties communiceren we ook ad hoc naar de verschillende betrokkenen.

Infographic over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij Fluvius