Rioolnetbeheer 2019 Fluvius Antwerpen

Uitdagingen in de rioleringsactiviteit

Onder impuls van Europa (vorm gegeven in de relevante richtlijnen) zijn ook in 2019 en de daaropvolgende jaren aanzienlijke investeringen nodig.  Om de doelstelling van propere waterlopen te bereiken zoals Europa ons oplegt, dient er nog heel wat vuilvracht uit de waterlopen gehaald te worden. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft bij het begin van de zomer meegedeeld welke inspanningen er per regio nog verwacht worden op dat vlak. Dit betreft enerzijds het saneren van lozingspunten, maar ook het reduceren van de vuiluitworp via overstorten. De verdere scheiding van hemel- en afvalwater zal hierbij een belangrijk instrument zijn. Op vele plaatsen in Vlaanderen is het rioolsysteem verouderd, wat dan weer tot vervangingsinvesteringen dwingt.
 
Fluvius is bereid om deze taak over te nemen van die gemeenten die dit tot op heden in eigen beheer verzorgen. De jarenlange kennis en ervaring die bij Fluvius/Fluvius Antwerpen opgebouwd is, vormt daarbij onmiskenbaar een troef. Ook financieel kan een aansluiting bij Fluvius Antwerpen/Fluvius voor de rioolactiviteit interessante voordelen opleveren.

Verbetering samenwerking met Aquafin

Aquafin is als bovengemeentelijke speler een belangrijke partner in de realisatie van de rioleringsinfrastructuur. Veel projecten worden gecombineerd uitgevoerd met gemeentelijke rioleringswerken. Bovendien hebben de gemeentelijke rioolbeheerders, waaronder Fluvius Antwerpen, ook een rol te spelen in de projecten die Aquafin uitvoert, vooral m.b.t. de werken op privé domein en in het nazicht van die investeringen die achteraf door de gemeentelijke rioolbeheerder in beheer genomen dienen te worden. Eind 2019 wordt onder impuls van de Vlaamse Milieumaatschappij gestart met een evaluatie van de samenwerking tussen de diverse actoren om daarop de nodige acties op te zetten om de samenwerking te verbeteren en te komen tot een efficiëntere en snellere uitvoering.

Verdere uitwerking van de hemelwaterplannen

Door de klimaatwijziging is het duidelijk dat volop moet ingezet worden op het gecontroleerd infiltreren (droogte), bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater (opvangen piekbelastingen). Via hemelwaterplannen wordt een geïntegreerde visie (afstromende velden, rioleringsstelsel en waterlopen) in samenwerking met de betrokken actoren uitgewerkt. Fluvius neemt hierin het voortouw bij haar gemeentevennoten. Bedoeling is onverkort verder te werken aan de opmaak van hemelwaterplannen voor het volledige gebied in beheer bij Fluvius.
 
Het hemelwaterplan moet, in combinatie met het ‘Water-Land-Schap’-project van de Vlaamse Landmaatschappij VLM, ecologische en economische oplossingen opleveren voor wijzigende neerslagpatronen en de plaatselijke impact van droogte en overstromingen. Een sleutelelement in dit plan is om vervuild en niet-vervuild water gescheiden te houden.

Verder onderzoek naar slimme rioleringsnetten

De klimaatwijziging doet de complexiteit van het rioleernetbeheer toenemen. Het zal immers een uitdaging zijn om de nodige capaciteiten te blijven uitbouwen om piekbelastingen af te voeren. Daarom zal ook het rioleringsnet, net zoals het elektriciteitsnet, evolueren naar een slim net, waarbij via sturingen maximaal gebruik gemaakt zal worden van de aanwezige capaciteiten. Op dit vlak zal verder onderzoek gebeuren waarbij onder meer wordt nagekeken hoe de aanwezige buffervolumes maximaal benut kunnen worden om piekdebieten af te vlakken en het afwaartse stelsel te ontlasten.