Bindende maatregelen BMA-onderzoek

Glasvezelnetwerken zijn de netwerken van de toekomst. De uitrol ervan is dan ook van cruciaal belang voor de verwezenlijking van de Europese digitale strategie en dus voor de economie en de samenleving als een geheel.

Een glasvezelverbinding is door zijn hoge stabiliteit niet alleen een stuk betrouwbaarder dan ‘klassieke’ netwerken, maar laat ook toe data even snel te ontvangen (downloaden) als te versturen (uploaden).

Fluvius en Telenet hebben een bindend akkoord gesloten om samen een nieuw, onafhankelijk en zelfvoorzienend infrastructuurbedrijf (werknaam ‘NetCo’) op te richten.

NetCo zal een open netwerk uitbaten en op niet discriminerende basis netwerktoegang aan Telenet én andere operatoren op basis van zogenaamde ‘wholesale’-overeenkomsten (waarbij andere telecomspelers over het netwerk rechtstreeks eigen diensten leveren aan hun klanten).

Op 17 juni 2022 kondigde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de opening aan van een formeel onderzoek naar vermeende concurrentievervalsing bij de uitrol van glasvezelnetwerken in Vlaanderen. 

Fluvius en Telenet werkten in het kader van dit onderzoek volledig en constructief mee. Alhoewel Fluvius alle opgeworpen aantijgingen ongegrond acht, heeft Fluvius onder alle voorbehoud van recht en zonder enige nadelige erkentenis maatregelen geïmplementeerd, of zal implementeren binnen afzienbare tijd, die tegemoetkomen aan  bezorgdheden die door de BMA werden voorgelegd.

 

Overzicht van de maatregelen

Maatregelen met betrekking tot informatiedeling

 • Interne waarborgen en proces om te voorkomen dat informatie over de uitrol van netwerken door Fluvius, gedeeld wordt met NetCo
 • Met uitzondering van limitatief opgesomde omstandigheden, onder andere GIPOD, VRN of coordinatievergaderingen met gemeenten en nutsbedrijven

Maatregelen met betrekking tot communicatie

 • Communicatie aan steden en gemeenten wat betreft het belang van het gelijke speelveld bij glasvezeluitrol. Je kan deze communicatie hier raadplegen
 • Communicatie aan steden en gemeenten jaarlijks herhalen, alsook (jaarlijks) voorleggen aan raad van bestuur en aandeelhoudersvergadering van Fluvius en de opdrachthoudende verenigingen

Maatregelen met betrekking tot compliance

 • Voortdurend en ter goeder trouw naleven en toepassen van GIPOD-decreet en Code Nuts
 • Jaarlijkse compliance- en informatieopleiding over GIPOD en Code Nuts voor werknemers die hiermee in aanraking komen
 • Centraal aanspreekpunt voor derden in geval van vragen/problemen over toepassing GIPOD en Code Nuts door Fluvius bereikbaar op contact [dot] synergiewerken [at] fluvius [dot] be

Toezichthoudende Auditor

 • Staat in voor toezicht op naleving en uitvoering van deze maatregelen
 • Fluvius-werknemer, lid van de audit afdeling, met afzonderlijke en rechtstreekse lijn van verslaggeving t.o.v. de voorzitter van het Auditcomité
 • Voert zijn taken onafhankelijk uit van andere bedrijfseenheden van Fluvius
 • Brengt jaarlijks verslag aan BMA

Deze bindende maatregelen zijn voorzien voor een periode van 7 jaar.