Iverlek overzichtslijst besluiten RvB dd. 22.12.2022