Iverlek overzichtslijst besluiten RvB dd. 17.06.2022