VREG geeft groen licht voor Investeringsplan energie 2023-2032

Belangrijke stap in het klaarmaken van het elektriciteitsnet voor de samenleving van morgen.

De Vlaamse energieregulator VREG heeft vrijdag 31 maart aangekondigd dat hij zijn goedkeuring geeft aan het Investeringsplan 2023-2032 van Fluvius. Het netbedrijf had dit plan in juni vorig jaar al breed voorgesteld, maar het is de regulator die een investeringsplan formeel moet goedkeuren. Voor de volgende editie van het Investeringsplan vraagt de VREG wel om een aantal zaken verder te verduidelijken, waaronder de concrete impact van de digitalisering op het netbeheer en een duidelijkere timing voor de uitrol van de 400V-netten.

In het Investeringsplan 2023-2032 voorziet Fluvius 4 miljard euro extra investeringen in de distributienetten voor elektriciteit, bovenop de al geplande 7 miljard. De extra middelen zijn nodig om aanpassingen, uitbreidingen en versterkingen aan 30.000 kilometer laagspanningsnet, 6.000 kilometer middenspanningsnet en 22.450 distributiecabines te voorzien. Het plan is noodzakelijk om het distributienet zo goed mogelijk voor te bereiden op de energietransitie en de stijgende elektrificatie van onze mobiliteit, verwarming, industrie en de verdere groei van hernieuwbare energie via o.m. zonnepanelen en windturbines. In het Investeringsplan staan de criteria die Fluvius gehanteerd heeft om tot deze aantallen en berekeningen te komen.

Waar het Investeringsplan in stijgende werkingsmiddelen voor de distributie van elektriciteit voorziet, zullen die voor de distributie van gas in de komende tien jaar volgens berekeningen van Fluvius halveren tot circa 88 miljoen euro per jaar. Er worden, als gevolg van eerdere beleidsbeslissingen, in de toekomst amper tot geen uitbreidingen van het gasnet meer voorzien. Het is wel belangrijk dat gebruikers van het gasnet steeds op een veilig en betrouwbaar net kunnen blijven rekenen, en dat wordt ingezet op onderzoek en pilootprojecten naar de rol van groene gassen.

Meer focus op digitalisering, 400V-netten en afstemming met de transmissienetbeheerder

Bij de goedkeuring van het Investeringsplan 2023-2032 plaatst de VREG een aantal voorwaarden voor de versie 2024-2033. Zo moet die volgende versie meer aandacht schenken aan de doelstellingen van de digitalisering van het distributienet en de impact van flexibiliteit. De volgende versie moet ook gedetailleerder aangeven hoe de verwachte bijkomende belasting van op het laagspanningsnet ‘gestrooid’ zal worden om de toekomstige netbelasting te bepalen, en een duidelijker tijdskader meegeven waarbinnen alle gebruikers toegang zullen hebben tot een 400V-net. Er is ook nauwere afstemming met de plannen van transmissienetbeheerder Elia nodig. Fluvius zal deze voorwaarden effectief opnemen in de editie 2024-2033.

CEO Frank Vanbrabant: “Blij met deze stap”

Frank Vanbrabant, de CEO van Fluvius, is blij met de goedkeuring onder voorwaarden van het Investeringsplan door de VREG:

“Dit is een heel belangrijke stap. Met dit groene licht van de regulator kunnen we de energietransitie als distributienetbeheerder nu volop gaan inzetten. We gaan alle verdere stappen die met het Investeringsplan samenhangen nu volop opstarten: het aanwerven van extra technici en aannemers om het plan uit te voeren, het overleggen met de overheden en partners over concrete werven én de verdere financiering van het plan. Sowieso zal nauwe samenwerking met alle stakeholders in de komende jaren cruciaal zijn en blijven: overheden, regulatoren, bedrijven, de bouwsector, leveranciers van materialen én de hele arbeidsmarkt zijn allemaal nauw betrokken om van het plan een succes te maken.”

Volgens de geldende regels, moet Fluvius het Investeringsplan elk jaar actualiseren en opnieuw voorleggen aan de maatschappelijke stakeholders en de bredere samenleving. In nauw overleg met heel wat partners wordt op dit moment dus al de editie 2024-2033 van het Investeringsplan voorbereid. Dit plan zal in de eerste helft van juni worden voorgesteld, waarna net als vorig jaar een consultatie- en validatieproces van start zal gaan. Op die manier kan de impact van de energietransitie op de Vlaamse distributienetten goed worden opgevolgd, en kan het plan jaarlijks worden bijgestuurd en verfijnd.