IMPAKT! focust op betere waterkwaliteit

Interreg: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

IMPAKT wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma, het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Doelstellingen en uitdagingen

Hoge natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep zijn een grote uitdaging voor regionale waterkwaliteitsbeheerders.

Een belangrijk knelpunt om de gewenste waterkwaliteit te behalen is het huidige beheer van de riolering en de zuivering van rioolwater. Vooral tijdens regenperiodes stort vervuild water vanuit de rioolstelsels over naar waterlopen en werken de rioolwaterzuiveringen niet altijd optimaal. Het gevolg is dat de zuurstofhuishouding ernstig verstoord wordt . Samen met ammoniakvergiftiging zorgt dit ervoor dat de beken niet voldoen aan de hoge natuurdoelen. Bedrijventerreinen zijn hierbij een specifiek aandachtspunt, omdat naast overstortend afvalwater ook milieugevaarlijke stoffen in de waterlopen kunnen komen.

Het ontbreekt nu nog aan totaal beeld van het effect dat afvalwaterlozingen op de waterkwaliteit in het gebied Limburgse Kempen (BE) en Zuid-Oost Brabant (NL) heeft. Goed inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen en het watersysteem is nodig. Niet alleen technisch, maar ook organisatorisch is dit een uitdaging: verantwoordelijkheden zijn verdeeld over meerdere publieke partijen.

Het gaat hierbij om een integrale aanpak, die in de betreffende waterlopen zorgt voor een duurzaam en blijvend herstel van waternatuur. We hanteren het uitgangspunt, dat lozingen vanuit de afvalwaterketen geen belemmering mogen vormen op ecologisch beekherstel.
Door deze aanpak en intensieve samenwerking tussen publieke en private partners (Aquafin, Vlaamse Milieumaatschappij en Fluvius) willen we tijdig en tegen acceptabele kosten de natuurdoelen realiseren.

Samen gaan we met positieve energie hiermee aan de slag.

Project verantwoordelijkeProject partners
Waterschap De DommelVlaamse Milieumaatschappij
 Fluvius
 Aquafin