Interkabel Vlaanderen – voorstel tot fusie

De Raden van Bestuur van Fluvius System Operator cv en Interkabel Vlaanderen cv hebben in oktober 2022 gezamenlijk een voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (een zogeheten geruisloze fusie) opgesteld en goedgekeurd, in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en overeenkomstig artikel 12:50 en verder van het WVV, waarbij Fluvius System Operator optreedt als overnemende vennootschap en Interkabel Vlaanderen als over te nemen vennootschap.

Het voorstel tot fusie wordt door beide vennootschappen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel en dit uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt.

Met toepassing van artikel 12:53, §6 WVV is de goedkeuring door de buitengewone Algemene Vergaderingen van de beide vennootschappen niet vereist, en zijn de Raden van Bestuur van de beide vennootschappen bevoegd om te beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Lees meer in het door beide vennootschappen gezamenlijk opgesteld, goedgekeurd en neergelegd fusievoorstel.  Dit document geldt zowel voor Fluvius System Operator cv als voor Interkabel Vlaanderen cv in het kader van neerlegging en publicatie.